Thứ Năm , Tháng Mười 22 2020
Home / Tag Archives: SGMJV-02AAA61

Tag Archives: SGMJV-02AAA61

Servopack SGDV-R90A11A

Servopack SGDV-R90A11A 100W:SGMJV-01ADD6S+SGDV-R90A11A SGMJV-01ADD6E+SGDV-R90A11A 200W:SGMJV-02ADD6S+SGDV-2R8A11A SGMJV-02ADD6E+SGDV-2R8A11A 400W:SGMJV-04AAA61/C+SGDV-2R8A11A SGMJV-04ADD6E/S 750W:SGMJV-08AAA61/C+SGDV-5R5A11A SGMJV-08ADD6E/S 850W:SGMGV-09ADC61/C+SGDV-7R6A01A 1.3KW:SGMGV-13ADC61/C+SGDV-120A01A 2KW:SGMGV-20ADC61/C+SGDV-180A01A 3KW:SGMGV-30ADC61/C+SGDV-200A01A 4.4KW:SGMGV-44ADC61/C+SGDV-330A01A 5.5KW:SGMGV-55ADA61/C+SGDV-470A01A 7.5KW:SGMGV-75ADA61/C+SGDV-550A01A 11KW:SGMGV-1AADA61/C+SGDV-590A01A 15KW:SGMGV-1EADA61/C+SGDV-780A01A 100W SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A11A/SGDV-R90A01A 100W SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A11A 200W SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A11A/SGDV-1R6A01A 200W SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A11A 400W SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A11A/SGDV-2R8A01A 400W SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A11A 750W SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A11A/SGDV-5R5A01A 750W SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A11A 850W SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A11A/SGDV-7R6A01A 850W SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A11A 1.3KW SGMGV-13ADA61+SGDV-120A11A/SGDV-120A01A 1.3KW SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A11A 2KW SGMGV-20ADA61+SGDV-180A11A/SGDV-180A01A 2KW SGMGV-20ADA6C+SGDV-180A11A 3KW SGMGV-30ADA61+SGDV-200A11A/SGDV-200A01A 3KW …

Read More »

Yaskawa CVSR-404H

Yaskawa CVSR-404H Yaskawa SGMJV-A5AAA61/SGDV-R70A01A (50W), SGMJV-01AAA61/SGDV-R90A01A Yaskawa (100W), SGMJV-02AAA61/SGDV-1R6A01A (200W), SGMJV-04AAA61/SGDV-2R8A01A Yaskawa (400W), SGMJV-08AAA61/SGDV-5R5A01A (750W) Yaskawa SGMAV-A5ADA61/SGDV-R70AO1A (50W), SGMAV-01ADA61/SGDV-R90AO1A Yaskawa (100W), SGMAV-C2ADA61/SGDV-1R6AO1A (150W), SGMAV-02ADA61/SGDV-1R6AO1A Yaskawa (200W), SGMAV-04ADA61/SGDV-2R8AO1A (400W), SGMAV-06ADA61/SGDV-5R5AO1A Yaskawa (550W), SGMAV-08ADA61/SGDV-5R5AO1A (750W), SGMAV-10ADA61/SGDV-120AO1A (1.0kW) Yaskawa DR2-01AC Yaskawa DR2-02AC Yaskawa DR2-04AC Yaskawa DR2-08AC Yaskawa JAMSC-B1011 Yaskawa JAMSC-B1011 I/O Yaskawa JAMSC-B1050 …

Read More »